За нас

Фондация „Дарби” е създадена на  18.12.2006 г., като юридическо лице  с нестопанска цел. Мисията и целите на фондацията са да допринася за повишаване нивото на знания и качеството на формалното и неформално образование; да участва активно при професионалното ориентиране и натрупване на знания и умения за успешна реализация на младите хора; да участва в изграждането на образователни и културни мостове между България и останалия свят. Дейностите на Фондацията са свързани с подобряване на информираността на младите хора в различни сфери на съвременния живот, както и за подкрепа на тяхното личностно развитие.      

     
Инициативите на Фондацията насърчават младежите да осъзнаят културното и езиково многообразие на Европа и света, да се обръщат към човешките добродетели и ценности, да развиват творческите си умения и сценични изяви, за да бъдат културни, информирани, комуникативни и активни граждани на европейската общност и света.             
Средствата, чрез които се постигат целите на Фондацията са: - обучение и възпитание за възприемане  на принципите  на учене през целия живот; - създаване на мрежа от сътрудници и партньорски организации; - набиране на средства за различни инициативи, проекти, кампании и др.             

Предмет на дейност на Фондация „Дарби” са: - да организира национални и международни срещи, форуми, семинари, фестивали, свързани с образованието и културата;  - да подпомага възможностите за обучение и творчество на младите хора от България и чужбина;   - размяна на посещения, участие чрез различни институции за формално и неформално образование, за повишаване на знанията и уменията на младите хора;   - да организира международни лагери и пътувания с цел учене чрез преживяване.  Фондация „Дарби“ е бенефициент по проект „България и Норвегия пеят!“ BGCULTURE-2.001-0029